phần mềm quản lý rác thải thông minh

quan trắc môi trường

  1. Minh YMT

    Hướng dẫn thực hiện hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị quan trắc môi trường

    Ngày 20 tháng 01 năm 2014, Tổng cục Môi trường đã phát hành công văn số 79/TCMT-QTMT về việc hướng dẫn hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị quan trắc môi trường, theo đó các đơn vị thực hiện quan trắc môi trường thực hiện nghiêm túc các nội dung về kiểm...
Top