quy đinh pháp luật

  1. M

    Quy định pháp luật về thiết kế bệnh viện

    Mọi người cho mình hỏi cái này: Có quy định nào về thiết kế bệnh viện không? Chẳng hạn như: hệ thống cấp thoát nước, PCCC, mặt bằng xây dung, thu gom chất thải,..... Cám ơn mọi người
scroll-topTop