Ứng dụng Gom Rác GRAC

quyền và nghĩa vụ của người lao động

  1. Minh YMT

    Quyền và nghĩa vụ của người lao động

    Trích Bộ Luật Lao Động 2012 Điều 5 Quyền và nghĩa vụ của người lao động 1. Người lao động có các quyền sau đây: a) Làm việc, tự do lựa chọn việc làm, nghề nghiệp, học nghề, nâng cao trình độ nghề nghiệp và không bị phân biệt đối xử; b) Hưởng lương phù hợp với trình độ kỹ năng nghề trên cơ sở...
Top