Ứng dụng Gom Rác GRAC

quyết định số 1535

  1. Minh YMT

    Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2013

    QUYẾT ĐỊNH số 1535/QĐ-TTg BAN HÀNH DANH SÁCH CƠ SỞ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TRỌNG ĐIỂM NĂM 2013 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2013 tại Phụ lục kèm theo Quyết định này. Điều 2. Tổ chức thực hiện 1. Bộ Công Thương: a) Chủ trì...
Top