Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

rủi ro thiên tai

  1. Minh YMT

    Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg về đánh giá cấp độ rủi ro thiên tai

    THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 44/2014/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ CẤP ĐỘ RỦI RO THIÊN TAI Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật...