sạch

  1. nhatrangxanhsachdep

    Nước thải  Lợi ích từ việc đấu nối nước thải hộ gia đình vào Hệ thống chung của Tp. Nha Trang

    Trước thời điểm triển khai Dự án Cải thiện vệ sinh môi trường, hệ thống thoát nước Nha Trang vẫn chưa có các đường cống để thu gom nước thải và cũng chưa có một nhà máy xử lý nước thải đô thị nào. Hầu hết các hộ gia đình trong thành phố đều xử lý nước thải sinh hoạt thông qua hầm tự hoại hay còn...
  2. nhatrangxanhsachdep

    Lợi ích từ việc đấu nối nước thải hộ gia đình vào Hệ thống chung của Tp. Nha Trang

    Trước thời điểm triển khai Dự án Cải thiện vệ sinh môi trường, hệ thống thoát nước Nha Trang vẫn chưa có các đường cống để thu gom nước thải và cũng chưa có một nhà máy xử lý nước thải đô thị nào. Hầu hết các hộ gia đình trong thành phố đều xử lý nước thải sinh hoạt thông qua hầm tự hoại hay còn...
Top