Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

sản xuất kinh doanh thực phẩm

  1. xq.cnmt

    Thông tư 15/2012/TT-BYT Điều kiện ATTP đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm

    THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN CHUNG BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC PHẨM Căn cứ Luật an toàn thực phẩm năm 2010; Căn cứ Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn thực phẩm; Căn cứ Nghị định...