so2

  1. H

    Thắc mắc về công thức tính lượng phát thải của SO2

    mọi người cho em hỏi: nồng độ phát thải của SO2 là 0.07mg/m3, lượng nhiên liệu sử dụng 30000 lít/ tháng. thì làm thế nào tính được lượng phát thải ạ.
scroll-topTop