sử dụng hóa chất

  1. HSE

    An toàn và sức khỏe trong sử dụng hóa chất tại nơi làm việc

    Nhân Ngày Thế giới về An toàn và Sức khỏe tại nơi làm việc năm 2014, ILO đã thực hiện xuất bản một báo cáo An toàn và sức khỏe trong sử dụng hóa chất tại nơi làm việc về đánh giá tình hình sử dụng các hóa chất và tác động của chúng trong môi trường làm việc và môi trường hiện nay, trong đó có sự...
scroll-topTop