Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

sử dụng

  1. antoanhoachat

    Quản lý tiền chất công nghiệp đối với đơn vị sử dụng

    Trích thông tư 42/2013/TT-BCT: Điều 8. Sử dụng tiền chất công nghiệp 1. Tổ chức, cá nhân sử dụng tiền chất công nghiệp phải thực hiện các quy định về quyền và nghĩa vụ, về cất giữ, bảo quản hóa chất theo quy định của Luật Hóa chất và thực hiện các quy định sau: a) Sử dụng tiền chất công nghiệp...
  2. Minh YMT

    QCVN 02 : 2008/BCT Quy chuẩn quốc gia về An toàn trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng vật liệu nổ CN

    AN TOÀN TRONG BẢO QUẢN, VẬN CHUYỂN, SỬ DỤNG VÀ TIÊU HỦY VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Quy chuẩn này qui định các yêu cầu an toàn và phòng chống thất thoát trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu huỷ vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN). . Điều 2...