sức sống trái đất

  1. leeahnjun

    Trái đất còn sức sống hay không phụ thuộc vào hành động của mỗi người

    Trái đất còn sức sống hay không phụ thuộc vào hành động của mỗi người hôm nay Giữa con người và tự nhiên có mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhau, bởi vậy mà bất kì hành động nào của con người cũng có thể tác động đến môi trường, đó có thể là tác động tốt hoặc tác động xấu, tùy theo nhận thức...
scroll-topTop