tag out

  1. safety lock.vn

    Các Quy định cách ly và khoá trong qui trình làm việc an toàn

    Nguyên tắc căn bản Phòng ngừa Tử vong ( FPE) đưa ra trọng tâm cho quản lý khi mô tả các yêu cầu thực hiện của một quá trình hay một hệ thống 1.Hiện trạng và mục đích 2.Ai là người chịu trách nhiệm quản lý tiêu chuẩn 3.Yêu cầu về đào tạo, các quy trình 4.Các yêu cầu tài liệu để chứng minh sự tuân...
  2. lockoutvn

    Chia sẻ về cách sử dụng Lockout/Tagout

    "Lockout" tạm dịch là "Khoá máy". Là dùng một hay nhiều khoá để ngăn cản máy móc hoặc thiết bị không hoạt động được nữa. Mục đích khoá máy là để ngăn ngừa một khí cụ năng lượng (chẳng hạn như công tắc, cầu chì hoặc van...) bị tình cờ hoặc vô ý mở lên trong khi công nhân đang bảo trì máy móc hoặc...
scroll-topTop