Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

tai nạn lao động chết người

  1. meomaythongminh

    Thông tư liên tịch số 01/2007/TTLT/BLÐTBXH-BCA-VKSNDTC

    BỘ CÔNG AN-BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI-VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 01/2007/TTLT/BLÐTBXH-BCA-VKSNDTC Hà Nội, ngày 12 tháng 1 năm 2007 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH...