Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

tai nạn lao động chết người

  1. meomaythongminh

    còn hiệu lực Thông tư liên tịch số 01/2007/TTLT/BLÐTBXH-BCA-VKSNDTC

    BỘ CÔNG AN-BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI-VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 01/2007/TTLT/BLÐTBXH-BCA-VKSNDTC Hà Nội, ngày 12 tháng 1 năm 2007 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH...
Top