tai nạn lao động là gì

  1. bibipupu

    Tai nạn lao động là gì

    Tai nạn lao động là gì -Bị tai nạn tại nơi làm việc và trong giờ làm việc; -Ngoài nơi làm việc hoặc ngoài giờ làm việc (khi thực hiện công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động (NSDLĐ)); -Trên tuyến đường đi từ nơi ở đến nơi làm việc (trong khoảng thời gian và tuyến đường hợp lý); -Suy...
scroll-topTop