Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

tài nguyên nước

 1. halay

  Cơ quan cấp giấy phép

  Mọi người cho mình hỏi cơ quan có thẩm quyền cấp phép khai thác nước dưới đất và hồ sơ xả thải Xin cảm ơn mọi người
 2. xq.cnmt

  Đăng ký khai thác nước dưới đất

  Thông tư 27/2014/BTNMT Điều 4. Khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất 1. Khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất bao gồm: a) Khu vực có mực nước dưới đất đã bị thấp hơn mực nước hạ thấp cho phép do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân...
 3. hoahong39

  Thông tư 08/2015/TT-BTNMT kỹ thuật bơm nước thí nghiệm trong điều tra, đánh giá tài nguyên nước

  THÔNG TƯ QUY ĐỊNH KỸ THUẬT BƠM NƯỚC THÍ NGHIỆM TRONG ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT Căn cứ Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012; Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ...
 4. O

  Thông tư 01/2015/TT-BTNMT về Định mức kinh tế - kỹ thuật quan trắc và dự báo tài nguyên nước

  THÔNG TƯ BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT QUAN TRẮC VÀ DỰ BÁO TÀI NGUYÊN NƯỚC Căn cứ Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13, ngày 21/6/2012; Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và...
 5. Minh YMT

  Thông tư 01/2015/TT-BTNMT ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật quan trắc và dự báo tài nguyên nước

  Thông tư 01/2015/TT-BTNMT ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật quan trắc và dự báo tài nguyên nước do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành