tăng cường

  1. V

    10 biện pháp tăng cường sự tuân thủ phương tiện bảo vệ cá nhân

    Phương tiện bảo vệ cá nhân (PPE) là một trong những biện pháp để ngăn ngừa và giảm thiểu rủi ro tai nạn lao động. Và theo yêu cầu của pháp luật, người sử dụng lao động phải trang bị PPE cho người lao động. Tuy nhiên có một thực tế là khi được trang bị PPE, một bộ phận không nhỏ người lao động đã...
scroll-topTop