tcvn 5308:1991

  1. Minh YMT

    TCVN 5308 : 1991 về An toàn trong xây dựng

    BỘ XÂY DỰNG Số 256 BXD/KHKT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà nội, ngày 31 tháng 12 năm 1990 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG Về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt nam BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG Căn cứ điều lệ về công tác tiêu chuẩn hoá ban hành kèm theo nghị...
scroll-topTop