tcvn iso 14001

  1. Minh YMT

    Dự thảo THÔNG TƯ Quy định trình tự, thủ tục xác nhận hệ thống quản lý môi trường

    (Dự thảo) THÔNG TƯ Quy định trình tự, thủ tục xác nhận hệ thống quản lý môi trường Căn cứ Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định...
scroll-topTop