thẩm định dtm

  1. HSE

    Thẩm định báo cáo DTM

    Câu hỏi: Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do ai tiến hành? Trả lời: Điều 21. Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường - Việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được thực hiện thông qua hội đồng thẩm định hoặc tổ chức dịch vụ thẩm định. Bộ Tài nguyên và Môi trường...
scroll-topTop