Ứng dụng Gom Rác GRAC

thành phần môi trường

  1. de^

    Thành phần môi trường và chất phát thải cần được quan trắc

    Thành phần môi trường và chất phát thải cần được quan trắc 1. Môi trường nước gồm nước mặt lục địa, nước dưới đất, nước biển. 2. Môi trường không khí gồm không khí trong nhà, không khí ngoài trời. 3. Tiếng ồn, độ rung, bức xạ, ánh sáng. 4. Môi trường đất, trầm tích. 5. Phóng xạ. 6. Nước...
Top