thành phố không rác

  1. Minh Grac

    Xây dựng thành phố không rác bắt đầu từ đâu ?

    Khái niệm "thành phố không rác" "Không chất thải" là bảo tồn tất cả các nguồn tài nguyên bằng các phương tiện sản xuất, tiêu thụ, tái sử dụng và thu hồi sản phẩm, bao bì và vật liệu có trách nhiệm mà không bị đốt cháy, và không thải ra đất, nước hoặc không khí đe dọa đến môi trường hoặc sức...
scroll-topTop