thanh tra môi trường

 1. Minh YMT

  Thông tư Quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu của thanh tra viên, cán bộ, công chức

  THÔNG TƯ Quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu của thanh tra viên, cán bộ, công chức thuộc cơ quan thanh tra nhà nước về Tài nguyên và Môi trường Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010; Căn cứ Nghị định số 35/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về tổ...
 2. Minh YMT

  Thông tư quy định tiêu chuẩn thanh tra môi trường

  THÔNG TƯ 19/2014/TT-BTNMT QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN VÀ THẺ CÔNG CHỨC THANH TRA CHUYÊN NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Căn cứLuật Thanh trangày 15 tháng 11 năm 2010; Căn cứ Nghị định số07/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ quy định vềcơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra...
 3. daibangxanh

  Nghị định 35/2009/NĐ-CP về Thanh tra môi trường

  CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 35/2009/NĐ-CP Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2009 NGHỊ ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật...
scroll-topTop