Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

thất thoát

  1. G

    nước thải bằng 80%nước cấp?

    Lượng nước thải tính cho 1 người/ngày được tính bằng 80% lượng nước cấp. Vậy 20% nuớc cấp mất đi là do đâu? Xin cảm ơn.