thất thoát

  1. G

    nước thải bằng 80%nước cấp?

    Lượng nước thải tính cho 1 người/ngày được tính bằng 80% lượng nước cấp. Vậy 20% nuớc cấp mất đi là do đâu? Xin cảm ơn.
scroll-topTop