Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

thẻ an toàn điện

  1. L

    thẻ an toàn điện

    Mọi người cho mình hỏi: Thông tư 31/2014 về huấn luyện an toàn điện quy định tùy từng điều kiện có thể huấn luyện an toàn điện theo thông tư này hoặc kết hợp huấn luyện về ATLĐ,VSLĐ,PCCC...Như vậy, trong trường hợp công ty mình kết hợp huấn luyện thì có phải cấp thẻ an toàn điện nữa không? Người...
  2. Minh YMT

    Thông tư 31/2014/TT-BCT quy định chi tiết về an toàn điện

    Thông tư 31/2014/TT-BCT quy định chi tiết về an toàn điện do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành THÔNG TƯ 31/2014/TT-BCT QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ AN TOÀN ĐIỆN Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm...