Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

thẻ công chức thanh tra

  1. Minh YMT

    Thông tư quy định tiêu chuẩn thanh tra môi trường

    THÔNG TƯ 19/2014/TT-BTNMT QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN VÀ THẺ CÔNG CHỨC THANH TRA CHUYÊN NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Căn cứLuật Thanh trangày 15 tháng 11 năm 2010; Căn cứ Nghị định số07/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ quy định vềcơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra...