Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

thiết bị áp lực

  1. Minh YMT

    Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 67:2013/BGTVT về chế tạo kiểm tra chứng nhận thiết bị áp lực

    Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 67:2013/BGTVT về chế tạo kiểm tra chứng nhận thiết bị áp lực trong giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành
  2. bigbigzerroo

    TCVN 6008:1995: Thiết bị áp lực - Mối hàn yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

    Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về kỹ thuật hàn, nhiệt luyện , phương pháp kiểm tra đối với các mối hàn của thiết bị áp lực. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các mốt hàn vẩy hàn thiết.