thiết bị áp lực

  1. Minh YMT

    còn hiệu lực  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 67:2013/BGTVT về chế tạo kiểm tra chứng nhận thiết bị áp lực

    Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 67:2013/BGTVT về chế tạo kiểm tra chứng nhận thiết bị áp lực trong giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành
  2. bigbigzerroo

    Hết hiệu lực  TCVN 6008:1995: Thiết bị áp lực - Mối hàn yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

    Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về kỹ thuật hàn, nhiệt luyện , phương pháp kiểm tra đối với các mối hàn của thiết bị áp lực. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các mốt hàn vẩy hàn thiết.
Top