thiết bị lưu chứa chất thải rắn sinh hoạt

  1. Ms Bean

    Chủ nguồn thải chất thải rắn sinh hoạt

    Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân phát sinh chất thải rắn sinh hoạt 1. Thực hiện việc phân loại, lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt theo quy định tại Điều 15 Nghị định này. 2. Hộ gia đình, cá nhân phải nộp phí vệ sinh cho thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt theo quy định. 3. Chủ nguồn...
scroll-topTop