thiết bị tắm và rửa mắt khẩn cấp

  1. Ms Bean

    Thiết bị tắm và rửa mắt khẩn cấp

    Các bạn cho mình hỏi Thiết bị tắm và rửa mắt khẩn cấp là dùng cho bao nhiêu người 1 thiết bị vậy ? Tiêu chuẩn nào quy định
scroll-topTop