Ứng dụng Gom Rác GRAC

thiết bị

  1. HSE

    Chưa có hiệu lực Thông tư 33/2015/TT-BCT quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện

    Thông tư 33/2015/TT-BCT về kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện với nhiều quy định như: Danh mục các thiết bị điện phải kiểm định; nội dung, chu kỳ kiểm định các thiết bị điện; đăng ký kiểm định các thiết bị điện, dụng cụ điện;… được ban hành ngày 27/10/2015. Có hiệu lực ngày...
  2. HSE

    còn hiệu lực Thông tư 07/2014 27 quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn máy, thiết bị ...

    THÔNG TƯ BAN HÀNH 27 QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN ĐỐI VỚI MÁY, THIẾT BỊ CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ...
Top