thoát nước

 1. O

  Thông tư 02/2015/TT-BXD hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước

  THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ DỊCH VỤ THOÁT NƯỚC Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi...
 2. Minh YMT

  Đấu nối hệ thống thoát nước

  ĐẤU NỐI HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC Điều 30. Đấu nối hệ thống thoát nước 1. Việc đấu nối hệ thống thoát nước phải đảm bảo: a) Nước thải được thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo quy định trước khi xả ra môi trường; b) Hạn chế đến mức thấp nhất lượng nước thải thấm vào lòng đất...
 3. Minh YMT

  Các tiêu chí lựa chọn công nghệ xử lý nước thải

  Các tiêu chí lựa chọn công nghệ xử lý nước thải 1. Hiệu quả xử lý của công nghệ: Đảm bảo mức độ cần thiết làm sạch nước thải, có tính đến khả năng tự làm sạch của nguồn tiếp nhận. 2. Tiết kiệm đất xây dựng. 3. Quản lý, vận hành và bảo dưỡng phù hợp với năng lực trình độ quản lý, vận hành của...
 4. Minh YMT

  Nghị định 80/2014/NĐ-CP về thoát nước và xử lý nước thải

  Download nghị định 80/2014/NĐ-CP ở dưới bài viết NGHỊ ĐỊNH 80/2014/NĐ-CP VỀ THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Nghị định này quy định về hoạt động thoát nước và xử lý nước thải tại các đô thị, các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu...
scroll-topTop