thông tư 11/2014/tt-bca

  1. hoahong39

    Thông tư 11/2014/TT-BCA hướng dẫn Nghị định 35/2003/NĐ-CP và 46/2012/NĐ-CP

    ĐÃ HẾT HIỆU LỰC THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 35/2003/NĐ-CP NGÀY 04/4/2003 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 46/2012/NĐ-CP NGÀY 22/5/2012 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Thông tư này quy...
scroll-topTop