Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

thông tư 26/2015/tt-btnmt

  1. HSE

    Thông tư 26/2015/TT-BTNMT Quy định đề án BVMT chi tiết và đề án BVMT đơn giản

    THÔNG TƯ Quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết,đề án bảo vệ môi trường đơn giản Căn cứ Luật bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014; Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá...