thông tư 27/2014/btnmt

  1. xq.cnmt

    Đăng ký khai thác nước dưới đất

    Thông tư 27/2014/BTNMT Điều 4. Khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất 1. Khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất bao gồm: a) Khu vực có mực nước dưới đất đã bị thấp hơn mực nước hạ thấp cho phép do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân...
scroll-topTop