thông tư 36/2015/tt-btnmt

  1. hoahong39

    Thông tư 36/2015/TT-BTNMT về quản lý chất thải nguy hại

    Thông tư 36/2015/TT-BTNMT chính thức ban hành có hiệu lực vào ngày 01 tháng 09 năm 2015; Xem file đính kèm bên dưới nhé! THÔNG TƯ VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014; Căn cứ Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy...
scroll-topTop