Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

thông tư huấn luyện

  1. daibangxanh

    Thông tư 27/2013 về huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động

    BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 27 /2013/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2013 THÔNG TƯ Quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động Căn cứ Điều 150 của Bộ luật lao động ngày 18 tháng 6 năm...