Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

thông tư về cách ghi nhãn hóa chất

  1. Minh Grac

    Thông tư quy định phân loại và ghi nhãn hóa chất

    BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:04/2012/TT-BCT Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2012 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH PHÂN LOẠI VÀ GHI NHÃN HÓA CHẤT Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy...