Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

thông tư về cách ghi nhãn hóa chất

  1. Minh Grac

    Thông tư quy định phân loại và ghi nhãn hóa chất

    BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:04/2012/TT-BCT Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2012 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH PHÂN LOẠI VÀ GHI NHÃN HÓA CHẤT Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy...
Top