Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

thông tư

 1. Minh YMT

  Dự thảo thông tư quản lý chất thải rắn thông thường

  BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Số: /2015/TT-BTNMT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 2015 DỰ THẢO 2 THÔNG TƯ Quy định về quản lý chất thải rắn thông thường và tiêu huỷ xe ưu đãi, miễn trừ Căn cứ Luật bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm...
 2. Minh YMT

  Dự thảo Thông tư Quy định về Giải thưởng Môi trường Việt Nam

  BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Số: /2015/TT-BTNMT Dự thảo số 1 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 2015 THÔNG TƯ Quy định về Giải thưởng Môi trường Việt Nam BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13...
 3. Minh YMT

  Dự thảo thông tư báo cáo công tác bảo vệ môi trường

  BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Số /2015/TT-BTNMT DỰ THẢO 01 THÔNG TƯ Quy định về xây dựng báo cáo công tác bảo vệ môi trường, cung cấp thông tin môi trường Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014; Căn cứ Nghị định số 102/2008/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ về việc thu...
 4. Minh YMT

  Dự thảo thông tư bảo vệ môi trường ngành Công Thương

  THÔNG TƯ Số: /2015/TT-BCT QUY ĐỊNH VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NGÀNH CÔNG THƯƠNG Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công...
 5. Minh YMT

  Dự thảo THÔNG TƯ Quy định trình tự, thủ tục xác nhận hệ thống quản lý môi trường

  (Dự thảo) THÔNG TƯ Quy định trình tự, thủ tục xác nhận hệ thống quản lý môi trường Căn cứ Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định...
 6. Minh YMT

  Mẫu MSDS hóa chất theo thông tư 28

  Mẫu MSDS hóa chất (phiếu an toàn hóa chất) theo thông tư 28 của Bộ Công Thương Vui lòng download file đính kèm Lưu ý người đọc: Những thông tin trong Phiếu an toàn hoá chất này được biên soạn dựa trên các kiến thức hợp lệ và mới nhất về hoá chất nguy hiểm và phải được sử dụng để thực hiện các...
 7. Minh YMT

  Thông tư 37/2014/TT-BLĐTBXH về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với găng tay cách điện

  Thông tư 37/2014/TT-BLĐTBXH về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với găng tay cách điện do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI GĂNG TAY CÁCH ĐIỆN Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn...
 8. Minh YMT

  Thông tư 36/2014/TT-BLĐTBXH về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với hệ thống chống rơi ngã cá nhân do

  Thông tư 36/2014/TT-BLĐTBXH về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với hệ thống chống rơi ngã cá nhân do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số...
 9. Minh YMT

  Thông tư 35/2014/TT-BLĐTBXH về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Hệ thống cáp

  Thông tư 35/2014/TT-BLĐTBXH về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Hệ thống cáp treo vận chuyển người do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc...
 10. Minh YMT

  Thông tư 01/2015/TT-BTNMT ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật quan trắc và dự báo tài nguyên nước

  Thông tư 01/2015/TT-BTNMT ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật quan trắc và dự báo tài nguyên nước do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 11. Minh YMT

  Chức năng quyền hạn của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường

  BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG - BỘ NỘI VỤ Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2014 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Số: 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG, PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ...
 12. Minh YMT

  An Toàn Giảng viên an toàn lao động vệ sinh lao động

  Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 10 năm 2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động; xây dựng chương trình khung huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động; danh mục công việc có...
 13. Minh YMT

  Nội dung đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong lĩnh vực kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng

  Thông tư số 43/2014/TT-BTNMT ngày 29 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nội dung chương trình đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong lĩnh vực kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) Mục tiêu cụ thể Sau khi hoàn thành chương trình, người học có khả năng: - Có...
 14. Minh YMT

  Nội dung đào tạo nghiệp vụ môi trường trong kinh doanh xăng dầu

  Thông tư số 43/2014/TT-BTNMT ngày 29 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Chương trình đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu bao gồm các chuyên đề chính sau: Mô tả các chuyên đề a) Chuyên đề 1: Ảnh hưởng của hoạt động kinh doanh xăng dầu...
 15. Minh YMT

  Thông tư 23/2012/TT-BKHCN hướng dẫn vận chuyển an toàn vật liệu phóng xạ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và

  Thông tư 23/2012/TT-BKHCN hướng dẫn vận chuyển an toàn vật liệu phóng xạ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VẬN CHUYỂN AN TOÀN VẬT LIỆU PHÓNG XẠ Căn cứ Luật Năng lượng nguyên tử ngày 03 tháng 6 năm 2008; Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008...
 16. Ms Bean

  an toàn điện và an toàn lao động

  So sánh thông tư đào tạo an toàn điện và đào tạo an toàn lao động Thông tư 31/2014/TT-BCT quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện: Thông tư này và thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH quy định khác nhau về huấn luyện an toàn
 17. Minh YMT

  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 71:2014/BGTVT về Vật liệu và hàn thiết bị áp lực trong giao thông

  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 71:2014/BGTVT về Vật liệu và hàn thiết bị áp lực trong giao thông vận tải QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 71: 2014/BGTVT VỀ VẬT LIỆU VÀ HÀN THIẾT BỊ ÁP LỰC TRONG GIAO THÔNG VẬN TẢI NationalTechnicalRegulation forMaterialandWeldingofPressure...
 18. Minh YMT

  Thông tư 08/2012/BXD về cấp nước an toàn

  Thông tư 08/2012/TT-BXD hướng dẫn thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN BẢO ĐẢM CẤP NƯỚC AN TOÀN Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Thông tư này hướng dẫn thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn trong lĩnh vực sản xuất, cung...
 19. hoahong39

  Thông tư 20/2014/BLĐTBXH về Danh mục nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp nghề

  THÔNG TƯ BAN HÀNH DANH MỤC NGHỀ HỌC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006; Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ...
 20. hoahong39

  Thông tư 43/2014/TT-BTNMT quy định về đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường kinh doanh xăng dầu....

  THÔNG TƯ Quy định về đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường năm 2005; Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân...