thông tư

  1. Minh YMT

    Thông tư 23/2013/TT-BKHCN về đo lường phương tiện đo

    THÔNG TƯ 23/2013/TT-BKHCN QUY ĐỊNH VỀ ĐO LƯỜNG ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN ĐO NHÓM 2 Căn cứ Luật Đo lường ngày 11 tháng 11 năm 2011; Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ; Theo...
  2. Minh YMT

    Mẫu Lập kế hoạch bảo hộ lao động

    Mẫu kế hoạch bảo hộ lao động hàng năm theo hướng dẫn của Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 10 tháng 1 năm 2011 Bộ Y tế và Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội
scroll-topTop