Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

thu hồi sản phẩm thải

  1. Minh YMT

    Thu hồi sản phẩm thải bỏ sau sử dụng

    Thu hồi sản phẩm thải bỏ sau sử dụng là giải pháp xanh cần thiết nhằm giúp nâng cao nhận thức cộng đồng, doanh nghiệp trong hoạt động bảo vệ môi trường. Điều này càng có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh lượng rác thải tăng nhanh từ 10% - 15%/năm. Gánh nặng xử lý chất thải Theo Sở Tài nguyên và...