Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

thu hồi và xử lý sản phẩm thải bỏ

  1. Ms Bean

    [Hết Hiệu Lực] quyết định quy định về thu hồi và xử lý sản phẩm thải bỏ

    THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 50/2013/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ THU HỒI VÀ XỬ LÝ SẢN PHẨM THẢI BỎ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ...