Ứng dụng Gom Rác GRAC

thực hành sản xuất tốt gmp

  1. daibangxanh

    ISO 15378: 2006 - Tiêu chuẩn mới tích hợp GMP vào ISO 9001: 2000

    Quy phạm thực hành sản xuất tốt GMP và Quản trị chất lượng trong ngành Dược phẩm/ Mỹ phẩm sẽ thuận lợi hơn nhờ tiêu chuẩn ISO mới - ISO 15378:2006 - Vật liệu đóng gói sơ cấp đối với các sản phẩm Dược phẩm/ Mỹ phẩm - Những yêu cầu chi tiết cho việc ứng dụng ISO 9001:2000, với sự tham chiếu đến...
Top