thuế tài nguyên

  1. HSE

    Thông tư 152/2015/TT-BTC chướng dẫn về thuế tài nguyên

    THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ THUẾ TÀI NGUYÊN Căn cứ Luật Thuế tài nguyên số 45/2009/QH12 ngày 25 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010; Căn cứ Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản...
scroll-topTop