tiêu chuẩn an toàn lao động

  1. Tairo

    Tiêu chuẩn an toàn lao động

    1. TCVN 2288 - 1978 Các yếu tố nguy hiểm và có hại trong sản xuất phân loại 2. TCVN 2289 : 1978 Quá trình sản xuất - Yêu cầu chung về an toàn 3. TCVN 2290 - 1978 Thiết bị sản xuất - Yêu cầu chung về an toàn 4. TCVN 2296-1989 Thiết bị rèn ép - Yêu cầu chung về an toàn
scroll-topTop