Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

tiêu chuẩn iso

  1. C

    ISO Phân biệt giữa Chứng nhận và Công nhận

    Như mọi người đã biết, hoạt động Chứng nhận theo tiêu chuẩn chất lượng hiện nay khá phổ biến và rất dễ thực hiện cũng như đạt được chứng chỉ chất lượng. Nhưng về hoạt động Công nhận thì hiện nay tại Việt Nam thì đang còn ít, từ trước tới nay chủ yếu là do văn phòng công nhận cung cấp dịch vụ...
  2. Minh YMT

    Khóa Học ISO 14001 Tháng 10/2014

    ISO 14000 Là bộ tiêu chuẩn quốc tế ban hành bởi tổ chức ISO (International Organization for Standardization) về môi trường. Tiêu chuẩn ISO 14001 là tiêu chuẩn hệ thống quản lý môi trường được định rõ các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng cho việc hình thành và duy trì hệ thống. Có 3 cam kết cơ bản...
Top