tiêu chuẩn việt nam

  1. D

    Tiêu chuẩn dùng nước trung bình của mỗi người/ngày

    Cho mình hỏi tiêu chuẩn dùng nước trung bình của mỗi người là bao nhiêu? và tiêu chuẩn Việt Nam nào quy định z mn.
scroll-topTop