Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

tổ chức kiểm định

  1. Minh YMT

    Thông tư 35/2009/TT-BCT quy định điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định

    THÔNG TƯ 35/2009/TT-BCT QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày...