tồn trữ

  1. antoanhoachat

    Quản lý tiền chất công nghiệp đối với đơn vị sử dụng

    Trích thông tư 42/2013/TT-BCT: Điều 8. Sử dụng tiền chất công nghiệp 1. Tổ chức, cá nhân sử dụng tiền chất công nghiệp phải thực hiện các quy định về quyền và nghĩa vụ, về cất giữ, bảo quản hóa chất theo quy định của Luật Hóa chất và thực hiện các quy định sau: a) Sử dụng tiền chất công nghiệp...
scroll-topTop