tổng quan quản lý

  1. leeahnjun

    Tổng quan về quản lý chất thải rắn trên thế giới và một số giải pháp cho Việt Nam

    Tổng quan về quản lý chất thải rắn trên thế giới và một số giải pháp cho Việt Nam Cùng với sự gia tăng dân số, quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ, chất thải rắn (CTR) đang gia tăng cả về khối lượng và chủng loại. Ở nước ta, công tác quản lý CTR còn nhiều bất cập như tỷ lệ...
scroll-topTop