trạm trung chuyển chất thải nguy hại

  1. Ms Bean

    Điều kiện để được cấp Giấy phép xử lý chất thải nguy hại

    Điều kiện để được cấp Giấy phép xử lý chất thải nguy hại 1. Có báo cáo đánh giá tác động môi trường được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt đối với dự án đầu tư cơ sở xử lý chất thải nguy hại hoặc các hồ sơ, giấy tờ thay thế như sau: a) Văn bản hợp lệ về môi trường do cơ quan quản lý nhà...
scroll-topTop