trang bị bảo hộ lao động

  1. meomaythongminh

    Thông tư số 107/1999/TT-BNN-CS hướng dẫn thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân.

    BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do-Hạnh phúc Số:107/1999/TT-BNN-CS Hà Nội,ngày 26 tháng 07 năm 1999 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ TRANG BỊ PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CÁ NHÂN Để thi hành...
  2. meomaythongminh

    Thông tư số 10/1998/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chế trang bị phương tiện bảo hộ lao động.

    BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 10/1998/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 1998 THÔNG TƯ CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 10/1998/TT-BLĐTBXH...
scroll-topTop